Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

Phong thủy phòng thờ tuổi 1998 Mậu Dần

Phong thủy phòng thờ tuổi 1998 Mậu Dần:  Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1996 Bính Tý

Phong thủy phòng thờ tuổi 1996 Bính Tý Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1995 Ất Hợi

Phong thủy phòng thờ tuổi 1995 Ất Hợi Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1997 Đinh Sửu

Phong thủy phòng thờ tuổi 1997 Đinh Sửu Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1993 Quý Dậu

Phong thủy phòng thờ tuổi 1993 Quý Dậu Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1992 Nhâm Thân

Phong thủy phòng thờ tuổi 1992 Nhâm Thân Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1991 Tân Mùi

Phong thủy phòng thờ tuổi 1991 Tân Mùi Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1990 Canh Ngọ

Phong thủy phòng thờ tuổi 1990 Canh Ngọ Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ

Phong thủy phòng thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]

Phong thủy phòng thờ tuổi 1988 Mậu Thìn

Phong thủy phòng thờ tuổi 1988 Mậu Thìn Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng hướng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác định […]